Lùa gà là gì?

Thuật ngữ “Lùa Gà” 

Dạo gần đây, hết từ Vlog như Khoa PUG hay Joohny Đặng… rồi đến Viruss bị tố lùa gà thì nhiều người chưa hiểu lùa gà là gì. Vậy lùa gà là gì nhở

Lùa gà là sử dụng sức ảnh hưởng của mình, tác động đến người khác để làm theo ý họ muốn. Sau đó thì thị trường thay đổi và người lùa sẽ được một khoản lớn còn người bị lùa thì ôm hận và chịu trận

Đơn giản hơn:

  • Gà là những kẻ ngu ngơ ( người mới, chưa hiểu rõ )
  • Lùa là đưa một đám gà theo một hướng mà người ta muốn
  • Cuối cùng thu lưới và hưởng lợi. Và phủi tay, phủi trách nhiệm

Người tiếp tay cho gà là một cá nhân đã đồng ý giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ bằng cách cho phép họ sử dụng tài nguyên hoặc thời gian của họ.

Người tiếp tay cho gà cuối cùng sẽ mất kết nối với đồng nghiệp và không còn trách nhiệm gì với họ nữa. Điều này có nghĩa là họ không có thêm bất kỳ nghĩa vụ nào như kiểm tra đồng nghiệp, đảm bảo rằng họ ổn hoặc đưa ra các đề xuất cải tiến nếu cần.

Kẻ tiếp tay cho gà cũng có thể được sử dụng như một vật tế thần khi người khác cần thời gian đi làm.